Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Không nên uống nước chưa sôi kỹ

Nước vừa đun sôi đã đem pha trà ngay ship đồ ăn đêm  hoặc đem uống ngay là không khoa học . Mục đích dun sôi nước là để diệt vi trùng trong nước lã, giảm bớt những chất có độc. 
Thí nghiệm đã chứng mình hàm lượng hilohidrocacbon nhwclorophooc tăng lên theo độ nóng, khi nước nóng nên đến 100 độ C hàm lượng lorophoc vẫn vượt quá hàm lượng và halohidrocacbon vẫn vượt quá mức an toàn. Cho nên để dảm bảo an toàn nước vừa bắt đầu sôi không lấy ra uống, mà phải đun sôi lên tục trong ba phút rồi ship đồ ăn đêm hà nội đem ra dung là tốt nhất . Song cũng không nên dung lâu quá

0 nhận xét: