Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Những món ngon tiệc tùng

Bữa tiệc tùng và là một  trong những bữa những dịp gặp mặt và giao lưu ăn uống ở gia đình và từ đó nhân rộng ra xa hơn nữa là một trong những bữa tiệc và những dịp gặp mặt giao lưu. Ta có thể xem là văn hóa ấm thực là một bộ gen đặc sản có khả năng lưu truyền và nhiều khi văn hóa nhân loại và gia đình là những tế bào lưu giữ và lưu truyền từ đời từ đời này vào sang đời khác .
Ăn uống trong gia đình và lối ăn uống phổ biến và ăn uống sau phổ biết và nhất của troàn hoàn nhân loại. Ở mức độ nào đó thì ăn uống ở việt nam phổ biết hơn nhiều và phổ biến hơn só với những người khác và vì việt nam và xuất phát từ một trong những nông nghiệp phần lớn đời sống nhân dân sống bằng những nhề nông như trồng lúa và nên thời gian tụ họp của gia đình cở nhà là chủ yếu trong suốt những thời gian qua vì vậy àm bữa ăn gia đinh đặc biệt là bữa ăn của gia đình có nhiều thế hệ và môi trường và văn hóa không thể thiếu. Nó được thể hiện qua quá trình và một bản bao lưu văn hóa và độc đáo của người việt nam và ở đâu và đây là một yếu tố văn hóa mà không chỉ chỉ được chuyển khoản tải trong chuyện này thì dù gì cũng có ăn nói luôn và một được gìn giữ trong khuôn khổ và cổ truyền lối ăn nói đã đi vào truyền thông và việc rất rõ qua những dụng cụ được dùng trong bữa ăn các ứng xử với mọi người trong quán ăn vì vậy ta lại có thể hiểu rằng văn hóa ẩm thực và là phong tục vào những văn hóa ứng xử  với mọi người trong khi ăn.

0 nhận xét: