Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Văn hóa ẩm thực khác nhau

Từ đó có thể chia ra có hai loại văn hóa ẩm thực đó là văn hóa hữu thể và văn hóa vô thê có nhiều văn hóa như là một thiên nhên chứ không là một môi trường nuối dưỡng cơ thể, tức là có nên văn hóa được hình thành trong một môi trường tích lũy qua nhiều các thế hệ khác nhau tạo ra một lịch sử với bề dày lớn.Nó còn được duy trì bằng nhiều truyền thống văn hóa khác nhau mang tính truyền thống tức là cơ chế tích lũy này được hình thành trong một quá trính được tích lũy qua nhiều thế hệ và mang tính lịch sử đối với một bề dày có chiều sâu. Nó được duy trì bằng hệ thống và nó mang tính lịch sử nó được truyền đạt kinh nghiệm và một trong những nghệ thuật cộng đồng qua không gian và thời gian.
 Nó là những giá trị tương đối và không hề ổn định được thể hiện qua nhiều khuôn mẫu xã hội với nhiều hính thức khác nhau xuyên qua không gian và thời gian. Là những giá trị chỉ mang hàm chất tương đối không hề ổn định và được tái tạo trong khuôn mẫu xã hội và  tích lũy được tái tạo trong cuộc đồng con người và được thể hiện dưới dạng khuôn mẫu ngôn ngữ xã hội tích lũy và tái tạo trong cộng đồng người và được cố định hóa dưới dạng ngông ngữ phong tục tập quán nghỉ lễ và được luật pháp quy định rõ ràng. Vấn đề văn hóa sống trong sinh hoạt hàng ngày thường ngày là một trong những chế độ văn hóa và thể hiện rõ đặc tính trong văn hóa.

0 nhận xét: