Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Yếu tốt quan trọng khi nấu ăn

Trong đó ăn mặc là một yếu tố quyết định điều kiện sống và tiên quyết và là động cớ và môi trơngf của tính hóa động sản xuất của con người và những phương tiện và hiệ thống sinh thái quyết định. Những phương tiện và phương thức sinh hoạt hàng ngày như thức ăn mặc đi lại và thể hiện được món ăn đồ đạc và ở nhà đó nó được  quy định lối sống và từ cộng đồng mà từng gia đình và tính gia đình và cá nhân. Ở đây giáo trình quy định chỉ tập trung vào văn hóa trong cách thức ăn uống mà thôi. Có thể nói văn hóa là những thứ còn đọng lại tinh túy nhất Không dễ thay đổi của một dân tộc đó là nếp sống của mọt dân tộc và bản sắc là cái mà thế giới ngầm bên trong cũng như bên ngoài dễ thay đổi của một dân tộc. Đó là nếp sống của một dân tộc mà bản sắc đó là cái mà chảy ngầm bên trong và là tạo nên cho dân tộc.

Bản sắc là một những cái chảy ngầm bên trong không dễ đổi của một dân tộc đó mà đó là sếp sống của một  dần tộc mà bản sắc nhảy ngầm không bên trong tạo nên tính cách của một dân tộc mà đó là nếp sống cảu một dân tộc , bản sắc là cái mà chảy ngầm ở bân trong tạo nên một tính cách của một dân tộc trong một kinh doanh và thể hiện ra bên ngoài . Ăn uống là một khía cạnh  và của văn hóa và cùng với quá trình là lịch sử của dân tộc là môt ăn uống.

0 nhận xét: